PlayiO – Connecting Players

Polityka


Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) określa zasady, zakres i warunki korzystania ze Strony Internetowej i Aplikacji Mobilnej PlayiO przez wszystkich jej Użytkowników. Przed rozpoczęciem korzystania z usług PlayiO należy zapoznać się z jego treścią, a także potwierdzić ten fakt podczas dokonywania rejestracji na Stronie Internetowej lub w Aplikacji Mobilnej PlayiO.

 

1.     Administrator – PlayiO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (PlayiO Sp. z o.o.), adres: Kościuszki 80/82, Łódź, 90-001, Poland , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lodz, nr KRS 0000936849, REGON 52060835400000, NIP 7252314629.

 

2.     Gracz – uprawniona do dysponowania swoimi danymi osobowymi osoba fizyczna, która za pośrednictwem Strony Internetowej PlayiO zarejestrowała swój Profil i za jego pośrednictwem planuje realizować swoje osobiste zainteresowania, w zakresie amatorskiego uprawiania sportu.

 

3.     Obiekt – sala gimnastyczna, hala sportowa, basen, boisko, kort lub inne miejsce służące uprawianiu sportu amatorskiego.

 

4.     Właściciel Obiektu – osoba prawna dysponująca i administrująca Obiektem.

 

5.     Godziny Otwarcia – ramy czasowe, w którym Użytkownicy mogą korzystać z danego Obiektu,  zgodnie z upublicznionymi przez Właściciela Obiektu zasadami jego funkcjonowania.

 

6.     Trenerpełnoletnia osoba fizyczna, która za pośrednictwem Strony Internetowej PlayiO utworzyła Profil Trenerski i za jego pośrednictwem reklamuje swoje usługi, jako trenera/instruktora sportowego.

 

7.     Godziny Pracy – ramy czasowe, w którym Użytkownicy mogą korzystać z usług świadczonych przez Trenera.

 

8.     Użytkownik – każdy Gracz lub Trener, który korzystając ze Strony Internetowej lub Aplikacji Mobilnej PlayiO utworzy i zarejestruje swój Profil.

 

9.     Profil – prywatne konto Użytkownika w serwisie PlayiO (Programie).

 

10.  Aplikacja Mobilna PlayiO (zwana również Aplikacją) – oprogramowanie uruchamiane na urządzeniach przenośnych wykorzystujących system operacyjny Android lub iOS. W celu pobrania Aplikacji Mobilnej należy skorzystać ze sklepu internetowego Google Play (dla systemu Android) lub App Store (dla systemu iOS). Pobranie Aplikacji Mobilnej do zainstalowania na urządzeniu mobilnym jest bezpłatne.

 

11.  Program – działające za pośrednictwem Strony Internetowej i Aplikacji Mobilnej PlayiO, narzędzia informatyczne umożliwiające Zobacz dostępność Godzin Handlowych, tworzenie i dołączanie do aktywności dostępnej na Aplikacji Mobilnej

 

12.  Treść – pojedynczy materiał tekstowy, graficzny, audiowizualny udostępniany przez Administratora w Aplikacji Mobilnej w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

13.  Usługi – usługi świadczone przez Administratora, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej i Aplikacji Mobilnej, w szczególności polegające na umożliwieniu dostępu do Treści, komunikacji z innymi Użytkownikami, tworzeniu aktywności czy wyrażaniu opinii/oceny, dostarczaniu informacji lub innych elementów niezbędnych do działania Aplikacji Mobilnej.

 

14.  Urządzenie mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii transmisji danych

 

15.  Ochrona danych osobowych – podejmowane przez Administratora środki organizacyjne, techniczne i prawne, mające na celu zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.

 

 

§ 2 Informacje ogólne

 

1.     Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Programu przez Użytkowników.

 

2.     Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Programu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi, obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

 

3.     Korzystanie z Programu przez Użytkownika odbywa się przez zarejestrowanie w nim za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.

 

4.     W Programie Administrator podaje w szczególności informacje o adresach Obiektów, ich Godzinach Otwarcia, oraz profilach Trenerów i ich Godzinach Pracy, jak również o dostępnych sposobach sprawdzenia ich dostępności i składania rezerwacji.

 

5.     Program zapewnia również Użytkownikom możliwość kreowania własnych profili społecznościowych, nawiązywania kontaktu z innymi Użytkownikami, kreowania wydarzeń i zapraszania do nich innych Użytkowników.

 

6.     Użytkownicy mogą korzystać z Programu za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, którą można instalować na urządzeniach mobilnych wyposażonych w system operacyjny Android lub iOS.

 

7.     Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Aplikacji Mobilnej ani parametrów jakości dostępu do niej. Jakość dostępu uzależniona jest od lokalnej przepustowości sieci internetowej, jak również indywidualnych ustawień urządzenia mobilnego Użytkownika oraz innych czynników niezależnych od Administratora.

 

8.     Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia lub zawieszenia dostępu do Programu, w szczególności w sytuacji konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych związanych z Programem. W miarę możliwości Administrator będzie informował Użytkowników o przewidywanych przerwach w działaniu i dostępności do Programu. Informacje te będą zamieszczane na Stronie Internetowej Administratora.

 

 

§ 3 Zasady korzystania z Programu

 

1.     Korzystanie z Programu odbywa się za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej zainstalowanej w Urządzeniu Mobilnym.

 

2.     Przed skorzystaniem z Programu Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować treść Regulaminu. Użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

 

3.     Skorzystanie z Programu wymaga dokonania rejestracji Urzytkownika, za pośrednictwem  Aplikacji Mobilnej. Rejestracja w Aplikacji Mobilnej jest bezpłatna. Z chwilą rejestracji, Użytkownik zawiera umowę o świadczenie Usług, rozumianą jako możliwość korzystania z Aplikacji Mobilnej. Rozwiązanie umowy następuje przez usunięcie konta z Aplikacji Mobilnej Administratora, w trybie opisanym w § 8 ust. 8.1. Regulaminu.

 

4.     Użytkownik jest zobowiązany do ochrony swoich danych dostępowych do Aplikacji Mobilnej przed osobami trzecimi. Zalecane jest logowanie się jedynie ze znanych i zaufanych urządzeń mobilnych.

 

5.     Korzystanie przez Użytkownika z Programu lub Treści w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub Regulaminem uzasadnia czasowe lub trwałe zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Programu. Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty mailowej o zablokowaniu dostępu i przyczynach takiego zablokowania.

 

6.     Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Administratora oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Programu.

 

7.     Bezwzględnie zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek ingerencji w kształt lub Treści Programu, w tym Aplikacji Mobilnej przez Użytkownika.

 

 

§ 4 Ograniczenie Odpowiedzialności

 

1.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkowników w Obiektach, lub też poniesione z winy Użytkowników przez Trenerów.

 

2.     Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody lub uszczerbki na mieniu spowodowane w Obiektach lub wyrządzone Trenerom i zobowiązani są dbać o powierzone im mienie, a także przestrzegać zaleceń porządkowych obowiązujących na terenie Obiektów.

 

3.     W przypadku zgłoszenia Administratorowi szkody przez Obiekt lub Trenera, Administrator będzie dążył do wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy oraz przekaże dane adresowe i kontaktowe Użytkownika, w celu umożliwienia naprawienia szkody przez osoby odpowiedzialne. Użytkownicy są zobowiązani współdziałać w tym zakresie z Administratorem. 

 

4.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu dostępu do Programu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane przyczynami niezależnymi od Administratora, między innymi: działaniem siły wyższej, aktami terroryzmu, stanami epidemii, ograniczeniami przemieszczania się lub ograniczeniami prowadzenia działalności gospodarczej, konfliktami zbrojnymi, stanami nadzwyczajnymi lub stanami klęsk żywiołowych. Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne szkodliwe oprogramowanie lub działalność cyberprzestępców. 

 

5.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Programu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, czy udostępnieniem przez niego danych dostępowych osobom trzecim. 

 

 

§ 5 Prawa autorskie i prawa pokrewne

 

1.     Wszelkie prawa do Programu oraz do udostępnianych w niej Treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Program są zastrzeżone dla Administratora.

 

2.     Z chwilą dokonania rejestracji w Aplikacji Mobilnej, Administrator udziela Użytkownikowi prawa do korzystanie z Programu oraz Treści, zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

3.     Użytkownik nie ma prawa kopiować, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Programu, w całości lub we fragmentach, a w szczególności przesyłać lub udostępniać w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych urządzeniach teleinformatycznych.

 

4.     Użytkownik nie może wykorzystywać, kopiować lub rozpowszechniać jakichkolwiek elementów Programu. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w celach komercyjnych jakichkolwiek danych uzyskanych za pośrednictwem Programu.

 

 

§ 6 Rozwiązywanie sporów, reklamacje

 

1.     W uzasadnionych przypadkach Użytkownik może wnieść na piśmie lub drogą e-mailową reklamację dotyczącą działań lub zaniechań Administratora w terminie 14 dni od dnia zaistnienia budzącego zastrzeżenia działania lub zaniechania Administratora. 

 

2.     Strony podejmą wszelkie kroki zmierzające do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich spornych kwestii.

 

3.     Administrator jest zobowiązany do przyjęcia, procesowania i udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, w formie odpowiadającej formie reklamacji, chyba że udzielenie odpowiedzi na reklamację wymaga dłuższego czasu jej rozpoznania, wówczas Administrator poinformuje Użytkownika o przyczynach przedłużenia postępowania reklamacyjnego oraz o terminie rozpoznania reklamacji.

 

4.     Terminy wskazane ust. 7.3. powyżej ulegają zawieszeniu w sytuacji, w której do rozpoznania reklamacji potrzebne jest udzielenie informacji przez Użytkownika lub inną osobę. Zawieszenie terminu następuje w chwili wystąpienia przez Administratora z prośbą o udzielenie informacji i trwa aż do momentu udzielenia informacji przez Użytkownika/inną osobę. 

 

 

§ 7 Wypowiedzenie, rezygnacja ze świadczenia usług

 

1.     Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z usług Administratora, poprzez usunięcie swojego Profilu. Usunięcie Profilu jest uznawane za wypowiedzenie umowy i skutkuje zaprzestaniem możliwości korzystania z Programu lub Aplikacji Mobilnej. Wiąże się z nieodwracalnym usunięciem danych Użytkownika z Aplikacji Mobilnej.

 

2.     Usunięcie konta następuje w ciągu 48 godzin od zgłoszenia żądania.

 

 

§ 8 Polityka prywatności i ochrona Danych Osobowych

 

1.     Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO (GDPR) oraz zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (DZ. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

 

2.     Użytkownik zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą informacji i danych osobowych wymaganych podczas rejestracji oraz aktualizowania danych, w przypadku ich zmiany.

 

3.     Podstawą prawną uzasadniającą przetwarzanie danych osobowych są w szczególności realizacji i na podstawie zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. obowiązku archiwizacyjnego, podatkowego zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO, prawnie uzasadniony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, a także wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

4.     Odbiorcami danych osobowych pochodzących od Użytkownika są wyłącznie osoby zatrudnione lub upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom bez zgody Użytkownika. 

 

5.     Administrator, stosując się do przepisów RODO zapewnia:

 

a)     przetwarzane danych osobowych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (“zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

 

b)     dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami (“ograniczenie celu”);

 

c)     adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane dane osobowe (“minimalizacja danych”);

 

d)     prawidłowe przetwarzanie danych osobowych i w razie potrzeby uaktualniane (“prawidłowość”);

 

e)     dane osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych, w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia, w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą (“ograniczenie przechowywania”);

 

f)       dane osobowe przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (“integralność i poufność”).

 

§ 9 Dane zbierane automatycznie

 

1.     Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji Mobilnej. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się̨ automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).

 

2.     Celem zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji, Administrator automatycznie przetwarza dane zgromadzone w Programie, w celu analizy zachowań Użytkowników lub personalizacji zawartości Programu i Aplikacji. Podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji zbierane są również dane dotyczące adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, godziny logowania, czasu przebywania w aplikacji, przeglądanych placówek dostępnych w Programie, dokonanych rezerwacji, anulowanych rezerwacji. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji wobec Użytkowników.[MOU1] 

 

3.     Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają̨ jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

 

4.     Dane zbierane automatycznie mogą̨ służyć́ Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług.

 

5.     Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania usunięcia danych zbieranych automatycznie.

                                                                       

§ 10 Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu

1.     W określonych w Regulaminie przypadkach kontaktowania się̨ Użytkownika z Administratorem, Użytkownik będzie zobowiązany do podania: imienia, nazwiska, adresu e-mail, oraz numeru telefonu (dane zwane dalej: „dane zbierane w celu nawiązania kontaktu”).                                                                             

2.     Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu jest dobrowolne, jednakże stanowi ono wyłączną podstawę̨ do weryfikacji Użytkownika oraz nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem.

                                                                             

3.     Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą̨ wykorzystywane wyłącznie, w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem.        

                                                     

§ 11 Zbieranie danych osobowych

1.     W trakcie rejestracji w Aplikacji Mobilnej oraz korzystania z niej, Program może domagać́ się̨ podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.                                                                 

 

2.     Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej to m.in.: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, informacje o koncie (nazwa użytkownika, hasło, indywidualny identyfikator użytkownika), płeć, data urodzenia, obrazy, zdjęcia, filmy, dane dotyczące dołączania i tworzenia aktywności (czas trwania , odległość, współgracze), kontakty i informacje z kalendarza, dane o lokalizacji (GPS).[MOU2] [PK3]                                                                                                                                             

§ 12 Przetwarzanie danych osobowych

1.     Zebrane dane osobowe Użytkownika będą̨ wykorzystywane przez Administratora celem
dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi.

 

2.     Do celów przetwarzania danych osobowych należą: wykonanie umowy, umożliwienie Obiektom i Użytkownikom prowadzenia komunikacji w celu wymiany informacji o dostępności, powiadamianiu o nowych Obiektach i Trenerach, a także ochrona przed roszczeniami.

                                                     

3.     Dane osobowe o aktywności fizycznej i lokalizacji Użytkownika, mogą̨ być́ używane przez Administratora, w celu dokonania obliczeń́ związanych z innymi informacjami o aktywności jak np. tworzenie lub dołączanie do aktywności. Informacje wskazane w zdaniu poprzednim będą̨ udostępniane Użytkownikowi w Aplikacji. [MOU4]                                

§ 13 Prawa i obowiązki Administratora

1.     Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
                                                                             

2.     Dane osobowe Użytkownika będą̨ przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
                                                                             

3.     Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze stroną trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę̨ trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Regulamin, o ile Administrator zawarł z nimi umowę̨ konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą̨ konieczność́ udostepnienia danych osobowych Użytkownika w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

 

4.     Administrator dokonuje systematycznych ocen podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora, w celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

 

§ 14 Prawa i obowiązki Użytkownika

1.     Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.
                                                                             

2.     Użytkownik może w każdej chwili dokonać́ zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych,.
                                                                             

3.     W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość́ korzystania z tych usług.

 

4.     Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany będzie do likwidacji swojego profilu w Aplikacji.

 

5.     Użytkownik ma, za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Aplikacji, prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i modyfikowania,. Może również zażądać ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych przez Administratora. W tym celu należy wysłać odnośną wiadomość na adres: contact@theplayio.com.

 

6.     Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 

 

§ 15 Postanowienia Końcowe

 

1.     W sprawach nieobjętych postanowieniami Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego. 

 

2.     Regulamin opublikowany jest w Aplikacji i na Stronie Internetowej w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie lub wydrukowanie.

 

 


 [MOU1]Mayank check technical terms which are needed

 [MOU2]To update

 [PK3]Subject to detailed review.

No sense and need to list any type of data that will not be collected

 [MOU4]Any other detail if needed?