PlayiO – Connecting Players

Regulations

 I. Postanowienia wstępne.

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez PlayiO (zwany dalej Usługodawcą) usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej i Strony Internetowej, na rzecz użytkowników świadczących usługi jako trenerzy sportowi (zwanych dalej Usługobiorcą).

2.      Z PlayiO można kontaktować się pocztą elektroniczną na adres email: Contact@theplayio.com, lub listownie, na adres: Aleja T. Kościuszki 80 /82 Łódź  – (90-437)

 

II. Zakres usług PlayiO.

1.      Usługobiorca uzyskuje możliwość publikacji danych dotyczących siebie (Imię, Nazwisko, płeć, krótka charakterystyka) oraz świadczonych usług (godziny pracy i dostępność, dyscypliny sportowe, w których Usługobiorca prowadzi działalność trenerską, ceny usług, posiadane dyplomy i certyfikaty).

2.      Dane wprowadzane będą poprzez stronę internetową PlayiO, na której Usługobiorca będzie mógł utworzyć i zdefiniować swój profil.

3.      Usługobiorca uzyskuje również możliwość modyfikacji wprowadzonych przez siebie informacji przez całą dobę, z wyłączeniem czasu ewentualnych prac serwisowych.

4.      Użytkownicy PlayiO posiadają, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, możliwość wglądu we wszystkie  dane wprowadzone przez Usługobiorcę.

5.      Użytkownicy PlayiO posiadają możliwość wglądu do tych danych przez całą dobę, z wyłączeniem czasu ewentualnych prac serwisowych.

6.      Użytkownicy PlayiO posiadają możliwość oznaczania za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej swoich opinii o Usługobiorcach.

7.      Usługodawca nie pobiera od Usługobiorców żadnych opłat za zgodne z niniejszym Regulaminem korzystanie z Aplikacji Mobilnej i Strony Internetowej PlayiO.

 

III. Zasady korzystania z Aplikacji Mobilnej i Strony Internetowej PlayiO.

1.      Usługodawca ma prawo usunąć wprowadzone przez Usługobiorcę dane, jeżeli w opinii Usługodawcy będą one nieetyczne, nielegalne lub obraźliwe dla osób trzecich.

2.      Usługodawca zastrzega sobie również prawo do weryfikacji wprowadzanych przez Usługobiorcę danych.

3.      Usługobiorca zobowiązuje się, że:

a.      wprowadzając dane do Aplikacji Mobilnej i Strony Internetowej PlayiO będzie do tego uprawniony i swoim działaniem nie naruszy praw osób trzecich;

b.      wszelkie informacje i dane udostępnione przez Usługobiorcę w Aplikacji Mobilnej i Platformie Internetowej PlayiO będą prawdziwe;

c.      powstrzyma się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 9 RODO, tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej;

d.      będzie korzystać z Aplikacji Mobilnej i Strony Internetowej PlayiO wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;

e.      będzie niezwłocznie informować PlayiO, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić wobec niego roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Usługobiorcę, w związku z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej i Strony Internetowej PlayiO;

f.       nie będzie w żaden inny sposób, niż na potrzeby korzystania z Aplikacji Mobilnej i Strony Internetowej PlayiO, przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych Użytkowników, które mogą zostać mu udostępnione podczas korzystania z Aplikacji Mobilnej i Strony Internetowej PlayiO.

4.      Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej i Strony Internetowej PlayiO oraz za publikowane za ich pośrednictwem treści.

 

IV. Poufność i ochrona danych.

1.      Usługodawca zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych danych przekazanych przez Usługobiorcę, w jakimkolwiek innym celu, niż dla zapewnienie poprawnego funkcjonowania Aplikacji Mobilnej i Strony Internetowej PlayiO.

2.      W szczególności zaś, Usługodawca zobowiązuje się nie wykorzystywać danych przekazywanych przez Usługobiorcę celem przekazania ich lub sprzedaży jakimkolwiek stronom trzecim, bez uprzedniego uzyskania bezpośredniej, jednoznacznej i zarejestrowanej elektronicznie zgody Usługobiorcy.

3.      Usługodawca, w ramach świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem, nie przekazuje Usługobiorcy żadnych praw wynikających z prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej.

4.      Wszystkie prawa odnoszące się zarówno do kodu, oprogramowania, grafik Aplikacji Mobilnej i Strony Internetowej PlayiO – zarówno w całości, jak i w ich istotnych częściach należą wyłącznie do Usługodawcy.

 

V. Uprawnienia i odpowiedzialność PlayiO.

1.      PlayiO nie ponosi odpowiedzialności za:

a.      przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji Mobilnej i Strony Internetowej PlayiO wynikające z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą;

b.      problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Aplikacji Mobilnej i Strony Internetowej PlayiO lub z usług oferowanych za jego pośrednictwem;

c.      autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Aplikacji Mobilnej i Strony Internetowej PlayiO przez Usługobiorców;

d.      szkody spowodowane w związku z świadczeniem za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej i Strony Internetowej PlayiO usług w sposób nienależyty, bez zachowania wymaganych standardów, naruszających przepisy prawa lub nieposiadających oferowanych właściwości;

2.      PlayiO ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorców wyłącznie za szkody bezpośrednie, poniesione przez nich na skutek korzystania z Aplikacji Mobilnej i Strony Internetowej PlayiO i tylko w zakresie rzeczywiście poniesionego ubytku w interesach majątkowych Usługobiorcy, z wyłączeniem korzyści bezpośrednio lub pośrednio związanych z użytkowaniem Aplikacji Mobilnej i Strony Internetowej PlayiO.

3.      PlayiO jest uprawniona do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Aplikacji Mobilnej i Strony Internetowej PlayiO, w celu przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji, bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Usługobiorców. W przypadku zaistnienia takiego wyłączenia, na stronie internetowej PlayiO zostanie opublikowany stosowny komunikat.

 

VI. Postanowienia końcowe.

1.      PlayiO zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.

2.      Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej:https://theplayio.com/backend/public/page/venue-terms

3.      W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian do Regulaminu ze strony Usługobiorcy,  może odstąpić od korzystania z usług PlayiO, poprzez likwidację swojego profilu w Aplikacji Mobilnej i na Stronie Internetowej PlayiO.

4.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 października 2022.